BHP

Cel szkolenia:

uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

6 dni w formie kursu

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Program szkolenia:

 1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp – 8 godzin
 2. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy – 5 godzin
 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami – 10 godzin
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy – 15 godzin
 5. Wymagania bhp dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych – 3 godziny
 6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych – 5 godzin
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka – 2 godziny
 8. Zadania i uprawnienia służby bhp oraz metody pracy tej służby – 6 godzin
 9. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp oraz popularyzacja problematyki bhp – 4 godziny
 10. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp oraz popularyzacja problematyki bhp – 3 godziny
 11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego – 3 godziny

Razem: 64 godziny

Cel szkolenia:

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp

Lp.PROGRAM SZKOLENIA:Liczba godzin zajęć teoretycznych (wykładów)Liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczeń)
1.

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

 1. aktualne przepisy ( z uwzględnieniem zmian) w tym dot: obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, szkolenia w zakresie bhp, organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy
 2. problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
3 
2.Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.3 
3.Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.3 
4.Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.11
5.Organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.2 
6.Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 1
7.Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).1 
8.Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.1 
 Razem16 

Cel szkolenia:

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracowników służby bhp – w formie kursu i samokształcenia

Lp.PROGRAM SZKOLENIA:Liczba godzin zajęć teoretycznych (wykładów)Liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczeń)
1.

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

 1. aktualne przepisy ( z uwzględnieniem zmian) w tym dot: obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, szkolenia w zakresie bhp, organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy
 2. problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
3 
2.Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.3 
3.Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.3 
4.Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.11
5.Organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.2 
6.Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 1
7.Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).1 
8.Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.1 
 Razem16 

Cel szkolenia:

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp dla pracowników  na stanowiskach robotniczych w formie seminarium i instruktażu

Lp.PROGRAM SZKOLENIA:Liczba godzin zajęć teoretycznych (wykładów)Liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczeń)
1.Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą1 
2.Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników- z uwzględnieniem zmian w technologii,organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy3 
3.Praktyczne użycie drabin  0,5
4.Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy  i w sytuacjach zagrożeń( np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku2 
5.Okoliczności  i  przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy  pracy oraz związana z nimi  profilaktyka2 
 Razem8,5 

Cel szkolenia:

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp i ppoż.

Lp.Program szkoleniaLiczba godzin zajęć teoretycznych (wykładów)
1.

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

 1. aktualne przepisy ( z uwzględnieniem zmian) w tym dotyczące:
 • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp
 • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem
 • wymagań bhp dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno- sanitarnych)
 • wymagań bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych
 • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bhp
 • nadzoru i kontroli warunków pracy
 • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
3
2.Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.3
3.Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).4
4.Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bhp (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).2
5.Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bhp oraz ergonomii w projektowaniu.3
6.Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.1
7.Problemy ochrony ppoż.w zakresie ewakuacji i gaszenia pożarów.2
 Razem18

Cel szkolenia:

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracowników służby bhp – w formie kursu i samokształcenia

Lp.Program szkoleniaLiczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych
1.

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego(dyrektyw WE,konwencji MOP):

a) przepisy dotyczące bhp,

b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

5 
2.Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy2 
3.Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:a) zagrożenia wypadkowe,

b) hałas i drgania mechaniczne,

c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,

d) czynniki biologiczne,

e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,

f) pola elektromagnetyczne,

g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,

h) mikroklimat środowiska pracy,

i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,

j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,

k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów

5 
4.Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy4 
5.Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:- urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,

– urządzenia zabezpieczające,

– środki ochrony indywidualnej

2 
6.Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy(z uwzględnieniem programów komputerowych).22
7.Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka2 
8.Nowoczesne metody pracy służby bhp2 
9.Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bhp12
10.Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku1 
11.Problemy ochrony przeciwpożarowej w zakresie ewakuacji i gaszenia pożarów  oraz   ochrony  środowiska naturalnego2 
 Razem32 

Cel szkolenia:

aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp dla pracowników administracyjno-biurowych w formie iseminarium i samokształcenia kierowanego

Lp.Program szkoleniaLiczba godzin zajęć teoretycznych 
1.

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp,z uwzględnieniem

 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp
 • ochrony pracy kobiet i młodocianych
 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych
 • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
2
2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.2
3.

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

2
4.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.2
5.Problemy ochrony ppoż. w zakresie ewakuacji i gaszenia pożarów.2
 Razem10

Cel szkolenia:

nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod prowadzenia instruktaży stanowiskowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Lp.Program szkoleniaLiczba godzin zajęć teoretycznych 
1.

Regulacje prawne z zakresu prowadzenia szkoleń BHP-omówenie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U.04.180.1860

-omówienie programu kursu instruktażu stanowiskowego

1
2.Metodyka i organizacja szkolenia-podstawowe definicje

-cele i treści szkolenia

-zasady nauczania

-metody nauczania

-środki dydaktyczne w nauczaniu

-planowanie i organizacja szkolenia

-sprawdzanie efektywności szkolenia

-doskonalenie i samokształcenie

2
3.

Zagadnienia z psychologii-uczenie się i nauczanie dorosłych

-stres w nauczaniu

1
4.Opracowywanie konspektów2
5.Praktyczne prowadzenie zajęć-wzorcowy pokaz

-samodzielne wykonanie

-korygowanie błędów

-ponowne wykonanie

1
6.Test sprawdzający1
 Razem8

Cel szkolenia:

spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów(Dz.U.05.216.1824) w formie seminarium

Lp.Program szkoleniaLiczba godzin zajęć teoretycznych 
1.

Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem, w tym: -przepisy działu dziesiątego Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, -przepisy w zakresie stosowania wyrobów zawierajacych azbest, -przepisy dotyczące ochrony i kształtowania środowiska naturalnego z uwzglednienem przepisów w zakresie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony środowiska

1
2.

Zastosowanie azbestu-właściwości azbestu -rodzaje wyrobów (materiałów) mogących zawierać azbest

1
3.

Identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających azbest; metody identyfikacji (pobieranie próbek i ich analiza)

0,5
4.Przypadki, w których należy zabezpieczyć wyroby z zawartością azbestu, oraz przypadki, w których konieczne jest usuwanie takich wyrobów; ocena stanu technicznego wyrobów i innych materiałów z zawartoscią azbestu0,5
5.

Zagrożenia dla zdrowia zwiazane z pracami wykonywanywanymi w styczności z materiałami zawierajacymi azbest i działania profilaktyczne-źródła narażenia na pył azbestowy – 0,5 godziny

 • oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka
 • choroby wywołane oddziaływaniem pyłu z zawartością azbestu
 • profilaktyka zdrowotna
 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych
0,5
6.Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu0,5
7.Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest, w tym podczas zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest1
8.Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związane z pracą w kontakcie z azbestem0,5
 Razem5,5

Cel szkolenia:

spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów(Dz.U.05.216.1824) w formie seminarium

Lp.Program szkoleniaLiczba godzin zajęć teoretycznych 
1.

Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem, w tym: -przepisy działu dziesiątego Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, -przepisy w zakresie stosowania wyrobów zawierajacych azbest, -przepisy dotyczące ochrony i kształtowania środowiska naturalnego z uwzglednienem przepisów w zakresie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony środowiska

1
2.

Zastosowanie azbestu-właściwości azbestu -rodzaje wyrobów (materiałów) mogących zawierać azbest

1
3.

Identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających azbest; metody identyfikacji (pobieranie próbek i ich analiza)

0,5
4.Przypadki, w których należy zabezpieczyć wyroby z zawartością azbestu, oraz przypadki, w których konieczne jest usuwanie takich wyrobów; ocena stanu technicznego wyrobów i innych materiałów z zawartoscią azbestu0,5
5.

Zagrożenia dla zdrowia zwiazane z pracami wykonywanywanymi w styczności z materiałami zawierajacymi azbest i działania profilaktyczne-źródła narażenia na pył azbestowy – 0,5 godziny

 • oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka
 • choroby wywołane oddziaływaniem pyłu z zawartością azbestu
 • profilaktyka zdrowotna
 • postępowanie w sytuacjach awaryjnych
0,5
6.Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu0,5
7.Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest, w tym podczas zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest1
8.Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związane z pracą w kontakcie z azbestem0,5
 Razem5,5

Zamknij